معرفی منابع استفاده شده در یادداشت "فناوری اقناع‌کننده: اعتیاد عصر جدید"